Философия

Customer Relationship Management системите създават нов подход за определяне, спечелване и запазване на клиенти, постигайки върхово корпоративно представяне.Със CRM  контактите могат да бъдат организирани в единна система и в същото време да се осъществяват чрез няколко комуникационни канала, да минават през различни отдели. FindLaw’s Mondern Practice Technology Glossary дава следното определение за CRM: “Акроним за Управление на Взаимоотношенията с Клиентите. CRM e специализиран термин за софтуерни решения, които помагат на бизнеса да управлява взаимоотношенията с клиентите по добре организиран начин.

CRM e стратегия, която е възможна благодарение на технологията”  – Ellen Reid Smith, Reid Smith & Associates.

CRM не е само софтуер, който подобрява нивото на обслужването, това е и философия. Концепцията на системата е създаване на стратегия за интегриране на всички части на организацията, разделяне на информацията между всички служители и отстраняване на повторения на работата. Въпреки че всяка организация би могла да използва CRM софтуер, само компаниите, възприели CRM философията получават максимално добри резултати. Една от идеите на CRM е създаване на единна база данни със споделена информация. Така информацията става достъпна за всеки служител по всяко време. Ако някой от служителите отсъства или напуска организацията, при наличие на единна база ценните фирмени данни се запазват, а процесът на работата остава непрекъснат.

Критериите за успех на една CRM програма на който и да било пазар, при каквито и да било фирмени условия, са до известна степен определени от достъпността и обсега на висококачествена информация за клиентите. Колкото повече знаете за нуждите на клиентите, за техните проблеми, очаквания и оплаквания, толкова ще сте по-способен да развиете изпълнима програма за управление на взаимоотношенията.” – Michael Lowenstein, TechTarget.
Отвореност към клиентите и желанието да се споделят отговорности и задачи неизменно ще доведат до по-здрава организация, гъвкава и издръжлива на непредвидени промени и трудности. С истинска CRM стратегия, комбинирана с ефективен CRM инструмент, всяка компания може да задържи повече клиенти, да увеличи продажбите си и да намали притегателната сила на конкурентните продукти.

This entry was posted in Приложения and tagged , , . Bookmark the permalink.