Какво е CRM?

CRM (Customer Relationship Management) e широко прилагана стратегия за управление взаимоотношенията на фирмата с потребители, клиенти и продажби.Customer CRM

Тя включва използване на технологиите за организиране, синхронизиране и автоматизиране на бизнес процесите и дейностите главно свързани с маркетинг, продажби, обслужване и техническа поддръжка на клиентите. Основната цел на CRM системите е: да се намерят нови клиенти, да се запазят тези, които компанията вече има, да се привлекат обратно бивши клиенти, да се намалят разходите за маркетинг и обслужване на клиенти. Управлението на взаимоотношенията с клиентите изисква изграждане на бизнес стратегия, включваща отдели за обслужване и комуникация с клиентите. Измерването и оценяването на връзките с клиентите е от решаващо значение за прилагането на тази стратегия.

CRM системите предоставят следните основни предимства:

  • Качество и ефективност
  • Намаление на общите разходи
  • Подпомагане вземането на решения
  • Увеличаване на корпоративната полезност
  • Обслужване на клиенти

CRM системите са едни от най-добрите помощници на съвремения бизнес за увеличаване на финансовите резултати. CRM е бизнес стратегия, комбинирана с аналитичен метод и подплатена със софтуерна система, която цели увеличаване, дефиниране и запазване на клиенти. За да стане обаче печеливша дадена бизнес стратегия, то тя трябва да се интегрира правилно на всички нива на дружеството или компанията, като на служителите им бъде даден достъп до определена база с информация и възможност за използване с останалите информационни и комуникационни канали на фирмата. Основните цели на системите на взаимоотношения с клиентите е да бъдат намерени, привлеченеи и спечелени нови клиенти и да се запазят лоялните клиенти на фирмата.

От събирането и анализа на потребителски данни може да подобри значително процеса на работа, търговията, подобряване на конкретни процеси или увеличаване компетентността на служителите. Събраната база данни предлага възможност да се състави добър анализ на провежданата търговска дейност до сега и да се даде тежест в отношенията към отделните партньори, които дават по-добри финансови ползи на фирмата.

Благодарение на CRM системите може да се увеличави свързаността и контрола върху различните клонове в компанията. Могат да се направят по-точни дълготрайни планове на продажбите, което е предпоставка за по-добро развитие на маркетинга и рекламните стратегии. Пълната информация за клиента или партньора в базата данни осигурява възможност да се проследят действията, свързани с него, от началото на работа с фирмата до сега, като така се постига проследяемост, избягват се грешки, следят се неплатени суми и т.н.

Чрез натрупаните контакти и бележки може да се направи пълен анализ за дейностите на фирмата и да се вземат решения за подобряване качеството за определен тип услуга или изглаждане на работата в дадено звено с цел оптимизация и достигане на по-добри резултати.

Повече за приложението на CRM системите можете да прочетете тук.

This entry was posted in Технологии and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.