EU Финансиране

CRM система с европейски пари? Българските компании вече могат да се възползват от европейски програми за финансиране на покупка на софтуерни системи. CRM с европейски средстваПреди броени дни стартира програмата за „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“.  За разлика от друг път програмата е насочена в по-голяма степен към системите за управление отколкото към покриването на международните стандарти и позволява финансиране на софтуерни системи за управление на бизнеса без необходимост от покриване на стандарти. Освен това позволява покриването на инвестиции в оборудване към съответните системи за управление.

Общият размер на публичните финансови средства по ОП „Конкурентоспособност“ ще бъде около 25 млн. евро. Няма минимален размер на помощта по един проект, а максималният е 200 000 евро. Размер на безвъзмездната финансова помощ е 75% от допустимите общи разходи. Mного от фирмите не се възползваха от тази възможност за кандидатстване по ОП, поради тежките административни изисквания. Въвеждането на  международно признати стандарти беше една от основните пречки и около 60% от фирмите отпаднаха на административно ниво. Поради тази причина, експертите от министерството на икономиката приложиха промени в условията на кандидатстване. Отпада задължителното въвеждане на стандарт и като цяло процедурите са значително олекотени.
Програмите са специализирани за компютърни системи и интегриране на софтуерни системи. Европейските средства спомагат финансирането за внедряване на системи, които организират и следят протичащите фирмени бизнес процеси.  В допълнение, фирмите могат да заложат на интеграция със CRM – система за управляване на взаимоотношенията с клиентите.

Внедряването на цялостни решения за управление на бизнеса и комуникациите с клиентите може да даде невероятен тласък на иновативните и предприемчивите мениджъри, а подобен тип подпомагане от евро-фондове само може да ни радва.

Пълната информация за финансирането вижте по-долу:

Безвъзмездно финансиране за въвеждане на системи за управление в предприятията (ERP / CRM) и покриване на международно избрани стандарти
От 29 Юни 2011г. българските компании могат да кандидатстват за еврофинансиране за въвеждане на системи за управление на предприятията ERP / CRM и за покриване на международно признати стандарти.
Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (бюджет по процедурата – 25 млн. евро). BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в българските предприятия ” по Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013г.
Цели:
Процедурата цели да допринесе за насърчаване наконкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление на бизнеса, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Краенсрок: До 28 Септември 2011г.
Какви проекти/дейности се финансират?
Видове проекти:
1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP) или за управление на връзките с клиенти (CRM)
2. Въвеждане на системи за управление като :- БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS); БДС EN ISO 22000:2006; БДС EN ISO 27001:2007; ISO/IEC 20000-1:2005; СД ISO/TS 16949:2010;БДС EN ISO 13485; SA 8000:2008 (Social accountability 8000) и др.
3. Постигане на продуктово съответствие от предприятията: СЕ маркировки – подкрепа за постигане на съответствие съгласно директивите на Новия подход на ЕС; Оценка на съответствието – подкрепа за постигане на съответствие на продукти със съответните международни изисквания и стандарти, продуктова сертификация;
4. Контролни системи – оборудване за оценка на съответствието (ДМА) – еталонно оборудване, средства за калибриране и др.
5. Въвеждане на добри производствени практики (GMPs).
Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:
 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, (не могат да кандидатстват клонове на местни или чуждестранни юридически лица)
 • Да имат седалище в Република България
 • Имат минимум 1 приключена финансова година (2010г.) преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения.
 • Имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината, предхождаща годината на кандидатстване (2010г.) равен на или надвишаващ 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.
Продължителност на проектите: 12 месеца (1г.)
Размер на безвъзмездното финансиране: 75% от общите допустими разходи по проекта.
Минимална стойност: няма
Максимална стойност: 200 000 евро
Допустими дейности:
 • Kонсултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;
 • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на дадена система за управление/добра производствена практика, и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за управление и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри производствени практики;
 • Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.
Допустими разходи:
 • Разходи за закупуване на ДМА – оборудване машини, съоръжения (вкл. ИКТ) и др., свързани с въвеждането на дадена СУ/ ДПП и/или постигането на съответствие на продукти;
 • Разходи за закупуване на нематериални активи – специализиран софтуер, вкл. ERP и CRM Система;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи, свързани с въвеждането на СУ и съответните международно признати стандарти, ДПП;
 • Разходи за сертифициране/удостоверяване на съответствието на продукти;
 • Разходи за изготвяне на проектното предложение.
This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.